NATUURORGANISATIES: ’BOXTEL MOET VAART MAKEN’

Ecologische verbindingszone laat op zich wachten

OP DE FOTO: Ter hoogte van de spoorwegovergang in de Molenwijkseweg is een dassentunnel geprojecteerd.

De gemeente Boxtel moet vaart maken met de aanleg van de ecologische verbindingszone tussen de natuurterreinen Sparrenrijk en Kampina. Dat vinden de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel en Stichting Het Brabants Landschap. De zone staat al bijna vijftien jaar op diverse kaarten, maar de eerste boom moet nog steeds geplant worden. ,,Het wordt tijd dat er eindelijk iets gebeurt.”

De ecologische verbindingzone die flora en fauna de kans moet bieden om zich te verplaatsen van Sparrenrijk naar Kampina is ondergesneeuwd in het debat over het ontwikkelingsplan Esschebaan. Woningbouw in park Molenwijk en het Essche Heike en de ontsluiting via Boxtel-West bepalen de vergaderagenda, er is nauwelijks aandacht voor het belang van de natuur. Dat stellen Toine Cooijmans, lid van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel, en coördinator landschapsbeheer Emiel Rijken van Het Brabants Landschap.

De aanwezigheid van de das in de natuurgebieden aan de oostzijde van de rijksweg A2 vormde vijftien jaar geleden de aanleiding voor de ontwikkeling van de eerste plannen voor de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina. Dankzij zo’n groene zone zou de das zich eenvoudig westwaarts kunnen verplaatsen. Cooijmans: ,,Sindsdien staat de zone op tal van kaarten en in vele plannen, zoals de ecologische hoofdstructuur, de streekplankaart, het bestemmingsplan buitengebied en de Boxtelse structuurvisie plus.”

Hij weet dat de aanleg van een droge verbindingszone een zaak van lange adem is. Dat bewijzen soortgelijke projecten in de provincie. Maar het feit dat Boxtel al bijna vijftien jaar praat over de ecologische verbindingszone en nog steeds geen enkele boom heeft geplant doet pijn. ,,Het was schrijnend dat de verbindingszone op een gegeven moment vrijwel uit beeld dreigde te raken, maar gelukkig is de zone weer opgeplust in de structuurvisie”, stelt Cooijmans.

OP DE FOTO: De tunnels onder de A2 bij Sint-Charles worden reeds gebruikt door dassen. De das is het grootste roofdier in Nederland.

GELUKKIG
Met coördinator Rijken van Het Brabants Landschap is Cooijmans gelukkig met de ecologische verbindingszone die momenteel op de kaart van het ontwikkelingsplan Esschebaan staat. Dat de gemeente Boxtel tussen de Renbaan en de Esschebaan - ten noorden van de toekomstige sportvelden van ODC - enkele hectaren eigen grond wil omvormen tot natuurgebied noemt het tweetal een heuse doorbraak. ,,Het biedt kansen om te komen tot robuuste elementen in een kleinschalig cultuurlandschap”, meent Rijken.

Naast enthousiasme is er ook bezorgdheid. De Boxtelse natuurwerkgroep en Het Brabants Landschap missen een daadwerkelijke verbinding tussen een aantal 'stapstenen’. Dat betekent dat dieren onvoldoende gelegenheid krijgen om ook daadwerkelijk westwaarts te trekken, omdat geen goede verbindingen worden gerealiseerd. Ook ontbreekt in de plannen een duidelijke zuidwaartse verbindingszone; ter hoogte van camping Dennenoord lijkt de zone te stoppen terwijl aansluiting met het Smalwatergebied moet worden gezocht.

Zorgelijk is ook de uiterst geringe ruimte die Boxtel wil gebruiken voor de ecologische verbindingszone. Op sommige plekken is de zone niet breder dan een wegberm. Een barričre lijkt de kruising met de spoorbaan ter hoogte van Sparrenrijk, waar een dassentunnel moet worden aangelegd om dieren de kans te geven veilig over te steken. De ontwikkeling van de boomteelt in dit gebied bestempelen de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel en Het Brabants Landschap als ongewenst. Dat geldt ook voor de uitbreiding van de boomteelt aan de Kapelweg.

LANDBOUW
Cooijmans en Rijken benadrukken dat de komst van de ecologische verbindingszone geen belemmering hoeft te zijn voor de agrarische toekomst van het gebied. ,,In dit gebied zijn allerlei vormen van landbouw mogelijk”, stelt Rijken. ,,Natuurlijk geldt dat een extensief bodemgebruik beter is voor het terrein en dat agrarisch natuurbeheer heel belangrijk is. Daar moet een fatsoenlijke financiële vergoeding voor de boeren tegenover staan.”

De coördinator landschapsbeheer is van mening dat boeren tegen vergoeding mee zouden moeten werken aan de inrichting van het landschap met houtsingels, poelen en ruige vegetatie. ,,Boeren moeten in de toekomst kwaliteit bieden in een hoogwaardig landschap. Gelet op de groeiende concurrentie uit Oost-Europa is weldra de tijd voorbij dat bulk geleverd moet worden.”

Cooijmans spreekt de hoop uit dat de politiek bij de afweging van alle belangen rekening houdt met de waarde die de gemeente Boxtel altijd heeft gehecht aan de ecologische verbindingszone. De discussie over een noordelijke ontsluiting kan volgens hem niet gevoerd worden omdat zo’n verkeersweg een ernstige inbreuk zal maken op de natuurlijke omgeving nabij Sparrenrijk, en Boxtel de ecologische verbindingszone in dat geval kan vergeten.

OP DE FOTO: De boomteelt, onder meer langs de Molenwijkseweg, is de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer en Het Brabants Landschap een doorn in het oog. Men vreest aantasting van de ecologische verbindingszone Sparrenrijk-Kampina.
19 februari 2004

Print deze pagina

Terug