JAN SIMONS: ’OPBRENGSTEN WSD-BEDRIJVEN ONDER DRUK’

WSD ondanks recessie naar goed resultaat

OP DE FOTO: Beeld van de hoofdingang van de Boxtelse WSD-vestiging aan de Schouwrooij.

De WSD-Groep in Boxtel heeft in 2003 een positief resultaat van 2 miljoen euro geboekt. Dat is 700.000 euro meer dan werd begroot. Ook in 2004 verwacht directeur Jan Simons dat zijn bedrijf winst zal maken, maar hij waarschuwt voor te veel optimisme. De WSD-Groep dreigt een aanzienlijke rijkssubsidie te verliezen en door de economische teruggang staan de opbrengsten van de verschillende WSD-bedrijven flink onder druk.

Met 1.500 medewerkers is de WSD-Groep de grootste werkgever in de regio Boxtel. Naast deze grote groep mensen waarvoor het Boxtelse werkvoorzieningschap namens elf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert, werken er in de verschillende vestigingen in de regio nog eens 200 stafmedewerkers. Met 600 mensen die aan het werk worden gezet dankzij de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) komt het totale aantal medewerkers op 2.300.

Ondanks de economische malaise die ook bij de WSD-Groep voelbaar is, verwacht directeur Jan Simons dat het aantal medewerkers die onder de paraplu van de WSW vallen met honderd zal groeien. De groei van het aantal medewerkers komt na een jaar waarin de WSD-Groep geen nieuwe krachten kon aannemen. In 2003 kon het Boxtelse bedrijf geen nieuwe medewerkers aanstellen omdat het rijk de budgetten daarvoor had bevroren. De wachtlijsten groeiden daardoor flink, zo meldde de WSD-Groep in oktober 2003.

Directeur Simons is ronduit tevreden over het exploitatieresultaat dat de WSD-Groep in 2003 heeft geboekt. Met een positief saldo van 2 miljoen euro boekt het bedrijf een resultaat dat in strijd lijkt met de economische ontwikkelingen en schril afsteekt bij resultaten die veel andere werkvoorzieningen boeken. Kostenbesparende maatregelen hebben echter vruchten afgeworpen en dragen bij aan een betere bedrijfsvoering, zo stelt Simons.

Het belang om te innoveren wordt niet uit het oog verloren waarbij vooral de kwaliteit van de organisatie voorop staat. ,,Om het lerend vermogen in de organisatie te versterken, legt WSD de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie”, aldus Simons.

Hij vult aan dat de WSD-Groep in 2003 beleid heeft ontwikkeld om steeds meer medewerkers die vallen onder de WSW door te laten stromen naar een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. ,,We hebben tachtig mensen kunnen laten doorstromen van beschut industrieel werk binnen naar groepsdetacheringen en individuele detacheringen.” Voor alle medewerkers worden persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt, die moeten bijdragen aan een soepeler doorstroming. ,,Dankzij deze werkwijze krijgt iedereen bij de WSD-Groep de aandacht die men verdient.”

CONCURREREN
Ondanks een positief exploitatieresultaat sluit directeur Simons de ogen niet voor de economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de diverse WSD-bedrijven - Industrie, Groen, Bouw & Dienstverlening en Detacheringen – staan onder druk. Simons: ,,Bij Industrie merk je dat bedrijven veel activiteiten verplaatsen naar lagelonenlanden en kleinere opdrachten verstrekken.” Hij vervolgt: ,,Bij Groen, Bouw en Dienstverlening merk je dat gemeenten steeds groenprojecten gaan aanbesteden en de WSD-Groep moet concurreren met andere bedrijven.”

Dat laatste vindt Simons overigens geen probleem. Hij benadrukt dat de WSD-Groep een ’gewoon’ bedrijf is dat modern en resultaatgericht werkt, maar in tegenstelling tot veel andere ondernemingen een maatschappelijk product levert. Dat bij het Boxtelse bedrijf sprake is van een goede bedrijfsvoering ziet Simons onderstreept in het resultaat. ,,Vandaag de dag zie je dat driekwart van alle WSW-bedrijven een beroep moet doen op gemeentelijke bijdragen. De WSD-Groep hoort nog steeds overduidelijk bij het kwart dat zonder gemeentelijke bijdragen kan werken.”

Het bedrijf houdt evenwel rekening met tegenvallers. Niet alleen staan de prijzen onder druk, ook dreigt het huidige kabinetsbeleid negatieve gevolgen te hebben. ,,Op dit moment staat de rijkssubsidie flink onder druk”, vertelt Simons. ,,In 2004 houden we rekening met een subsidiebedrag dat circa één miljoen euro lager ligt in vergelijking met 2003.” De groei van afgelopen jaar maakt het mogelijk om het aantal medewerkers te laten groeien, maar voorkomt niet dat de wachtlijsten met mensen die in aanmerking zouden moeten komen voor een WSW-traject zullen groeien.

De detachering van mensen – in groepsverband en individueel – zou door de economische malaise moeilijker kunnen worden. Tegelijkertijd biedt de recessie ook kansen omdat werkgevers in tijden van economische teruggang minder geneigd zijn vaste krachten aan te stellen en eerder op zoek gaan naar flexibele contracten. ,,We zien het als onze taak om zoveel mogelijk mensen buiten de muren van het WSD-gebouw te plaatsen”, zegt Simons. ,,Het is onze opdracht om vooral in de profit-sector werkplekken te creëren.”

DOORSTROMING
Het jaar 2004 is voor de WSD-Groep het jaar waarin de nieuwe Wet Werk & Bijstand bij gemeenten ingevoerd wordt. Een wezenlijke taak voor het Boxtelse bedrijf is de huidige uitvoering van de WIW en de regeling voor instroom- en doorstroombanen om te vormen tot nieuwe dienstverlenende activiteiten in het kader van deze nieuwe wet. De directeur erkent dat de WSD-Groep op een breed terrein actief is, maar benadrukt dat niet alle denkbare activiteiten worden opgepakt. Specialisatie lijkt het toverwoord. ,,We richten ons nadrukkelijk op een doelgroep die bestaat uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zien vooral heil in het laten opdoen van werkervaring. Alles is erop gericht om zowel SW’ers als WIW’ers te laten doorstromen naar een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. Daarmee blijven we dicht bij de kennis en ervaring die de laatste jaren is opgebouwd.”

Simons stelt dat 2003 een goed jaar is geweest, waarin hard gewerkt is en waarbij alle medewerkers in zijn ogen een steentje hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. In 2004 wil de WSD-Groep op de ingeslagen weg voortgaan; de begroting gaat uit van een positief exploitatieresultaat van 1,3 miljoen euro. ,,Het resultaat zal minder zijn dan in 2003, maar nog steeds positief”, verwacht Simons.

Zaterdag 19 juni houdt de WSD-Groep open huis. Dan is de verbouwing van enkele bedrijfshallen en de kantine van het complex aan de Schouwrooij afgerond.
5 februari 2004

Print deze pagina

Terug